• Danh mục sách lớp 3 - Năm học 2022-2023
  | Phạm Thị Thái | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định phê duyệt danh mục sách lớp 3 - Năm học 2022-2023
  | Phạm Thị Thái | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu năm học 2021-2022 (Áp dụng từ ngày 6/9/2021)
  | Phạm Thị Thái | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời gian biểu năm học 2021-2022 (Áp dụng từ ngày 6/9/2021)
  | Phạm Thị Thái | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THÔNG BÁO
  | Phạm Thị Thái | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình giáo dục phổ thông 2018
  | Phạm Thị Thái | 136 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luật giáo dục
  | Phạm Thị Thái | 121 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ban hành đánh giá học sinh Tiểu học
  | Phạm Thị Thái | 130 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học
  | Phạm Thị Thái | 134 lượt tải | 1 file đính kèm