• Công khai thông tin CSVC - Năm học 2019-2020
  | Phạm Thị Thái | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế - Năm học 2019-2020
  | Phạm Thị Thái | 128 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL, nhân viên - Năm học 2019-2020
  | Phạm Thị Thái | 122 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công khai các khoản thu đầu - Năm học 2019-2020
  | Phạm Thị Thái | 128 lượt tải | 1 file đính kèm