Lịch công tác từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022

Thứ 2 - Ngày 09/05/2022:  - Dạy học theo kế hoạch - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học

Thứ 3 - Ngày 10/05/2022: - Dạy học theo kế hoạch - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học

Thứ 4 - Ngày 11/05/2022: - Dạy học theo kế hoạch - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học

Thứ 5 - Ngày 12/05/2022: - Dạy học theo kế hoạch - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học

Thứ 6 - Ngày 13/05/2022: - Dạy học theo kế hoạch - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học

Thứ 7 - Ngày 14/05/2022: - Dạy học theo kế hoạch - Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp học